Kapitalförsäkring, investerings-sparkonto eller depå för sparande till barn?

Kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller depå för sparande till barn?
När du börjar spara till ditt barn i fonder eller aktier behöver du bestämma på vilken typ av konto. Ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller i en vanlig aktie- och fonddepå? För de allra flesta är en kapitalförsäkring det bästa valet, framförallt för dess enkelhet och låga skatt. Men det finns många detaljer att sätta sig in i om man vill förstå alla för och nackdelar.

Den största skillnaden är hur skatten räknas ut och sedan dras. Med ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring betalar du skatt på en liten del av ditt totala sparande varje år, oavsett om det ökar eller minskar i värde. I en depå betalar du istället skatt på den vinst du gör när du säljer hela eller delar av ditt sparande.

Hur mycket skatt du betalar med ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring varierar år efter år, eftersom det baseras på statslåneräntan. En tumregel är att om ditt sparande ger mer avkastning än statslåneräntan + 0.75% skall du välja ISK eller KF framför en vanlig depå. Idag är statslåneräntan, precis som alla räntor, väldigt låg. Snittet senaste 12 åren har varit knappt 2.5%. vilket inneburit att allt sparande med mer än 3.25% i avkastning har beskattats mindre i en ISK eller KF än i en vanlig depå.

Rekommendation: Barnspara i en kapitalförsäkring

Med den typ av sparportfölj vi rekommenderar räknar vi med högre avkastning än statslåneräntan + 0.75% och rekommenderar därför ISK och KF framför en vanlig depå. Skillnaderna mellan ISK och KF är i praktiken ganska små, men på grund av att en KF gör både hantering av skatt och förmånstagare enklare rekommenderar vi barnspar i kapitalförsäkring. Har du redan börjat spara till ditt barn i ett investeringssparkonto rekommenderar vi att du fortsätter, eftersom skillnaderna som sagt är väldigt små.

Med ett investeringssparkonto dras inte skatt från ditt sparande automatiskt. Däremot rapporteras hur mycket du skall betala till Skatteverket och fylls i automatiskt på din deklaration. Med en kapitalförsäkring dras skatten istället direkt från sparandet och syns aldrig i din deklaration. Det minskar risken för restskatt när deklarationen kommer, även om det för ett barnspar typiskt bara handlar om enstaka hundralappar på ett år.

Om något skulle hända dig är det viktigt att pengarna du sparat till ditt barn går till rätt person. Med en kapitalförsäkring kan du för varje konto ange en förmånstagare, exempelvis din partner som du sparar ihop med eller ditt barn. Om du är gift går allt sparande automatiskt till din partner om det är ett gemensamt barn, men om du inte är gift eller om du har barn med flera personer finns fördelar med att ange för varje konto vem pengarna skall gå till. Väljer du ett investeringssparkonto måste du istället hantera hur pengarna fördelas genom ett testamente.

Undantag: När ett investeringssparkonto är bättre än en kapitalförsäkring

Undantaget är om du har väldigt mycket i underskott av kapital i din årliga deklaration, typiskt i form av stora bolån. Fördelen med att skatten för ett investeringssparkonto betalas av dig och inte ett fondbolag är att den kan kvittas mot detta underskott av kapital. Enda gången det faktiskt gör någon skillnad är om du har årligt underskott av kapital på mer än 100 000 kr.

Anledningen är att det går en brytpunkt för hur mycket av underskottet du kan dra av vid just 100 000 kr. Avdraget är 30% för underskott mindre än 100 000 kr och 21% för underskott mer än 100 000 kr. Med dagens låga räntor handlar det alltså om att du skall ha bolån på en bra bit över 5 miljoner (eller en bra bit över 10 miljoner om ni är två som står på lånen). Och även då blir skillnaden på ett barnspar väldigt lite pengar, närmare bestämt 9% av skatten du betalar på ditt barnspar. Som i sin tur antagligen är enstaka hundralappar.

Andra skillnader

Rent legalt skiljer ISK och KF ganska mycket. I ett investeringssparkonto är det du som äger fonder och aktier, vilket bland annat innebär att du har rösträtt på bolagsstämmor. I en kapitalförsäkring är det istället ett försäkringsbolag som äger alla aktier och fonder, vilket är anledningen till att bland annat skatt hanteras helt automatiskt.

Med båda alternativen är dina pengar väldigt säkra. För ISK finns den statliga insättningsgarantin upp till 100 000 euro och riksgäldens investerarskydd upp till 250 000 kronor1. För en kapitalförsäkring gäller starka regelverk som skyddar mot att försäkringsbolaget går i konkurs, och om det mot förmodan skulle göra det har du som försäkringstagare företräde i konkursboet framför många andra fordringsägare2.

Att skatten hanteras automatiskt i en kapitalförsäkring underlättar även om du har aktier utomlands som ger utdelning. Med en ISK blir det krångligare och har du underskott av kapital finns en gräns på 500 kr för att dra av skatt du redan betalt utomlands. I praktiken får du då betala 15% skatt i Sverige på utländsk utdelning. I våra barnspar-rekommendationer är den skillnaden inte relevant, då inga av investeringarna är i enskilda utländska innehav som ger utdelning.

I en kapitalförsäkring är dina pengar försäkrade till 101% om något händer, vilket innebär att en anhörig får ut 101% av sparandets värde om du går bort. För den extra procenten betalar du några kronor om året i försäkringsavgift. Vissa banker tar även en administrativ avgift för en kapitalförsäkring, så det är något att se upp med. Nyare banker som Nordnet och Avanza har kostnadsfria kapitalförsäkringar.

För dig som investerar pengar i enskilda högriskbolag kan det finnas skattefördelar med att spara i en traditionell depå istället för ISK eller KF. Anledningen är att du då kan ha delar av ditt innehav som går förlorat genom exempelvis en konkurs och andra delar som ökar väldigt mycket på kort tid. Att då kunna kvitta vinst mot förlust är fördelaktigt. Men för den som följer våra råd runt barnspar blir den situationen aldrig aktuellt.

Hur mycket skatt betalar jag?

I en traditionell depå betalar du 30% skatt på den vinst du gör under året genom försäljning av hela eller delar av din sparportfölj. I och med att barnsparande är långsiktigt kommer en stor del av ditt sparande i slutänden bestå av vinst än av insättningar. Det gör att sparande i en depå resulterar i förhållandevis mycket skatt.

Med både investeringssparkonto och kapitalförsäkring betalar du 30% årlig skatt på en del av ditt totala sparande, en så kallad schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas som ditt kapitalunderlag gånger statslåneräntan i procent + 0.75% (alltid minst 1.25%). Exakt hur kapitalunderlaget beräknas skiljer faktiskt lite mellan ISK och KF.

  • För ISK är kapitalunderlaget ¼ av sparandets värde vid början av varje kvartal plus ¼ av insättningarna under året.
    • ¼ * (värdet 1e januari + värdet 1e april + värdet 1e juli + värdet 1e oktober + insättningar under året).
  • För KF beräknas kapitalunderlaget istället som värdet av sparandet när året börjar plus insättningarna under första halvåret plus hälften av insättningarna under andra halvåret.
    • Värdet 1e januari + insättningar under första halvåret + 0.5 * insättningar under andra halvåret.

Även om sättet att räkna ut kapitalunderlag skiljer något blir resultatet i praktiken väldigt lika. Låt oss ta ett lite förenklat exempel där du i början av året har 50 000 kr sparat, sätter in 1000 kr varje månad och har en värdeökning på ytterligare 500 kr varje månad.

  • Med ISK blir kapitalunderlaget ¼ * (50 000 + 54 500 + 59 000 + 63 500 + 12 000) = 59 750 kr.
  • Med KF blir kapitalunderlaget istället 50 000 + 6 000 + 0.5 * 6000 = 59 000 kr.

Med minimum-nivån på 1.25% gånger kapitalunderlaget blir schablonintäkten i exemplet 747 kr med ISK och 738kr med KF, och skatten därmed 224kr med ISK och 221 kr med KF.

Sammanfattning och våra rekommendationer

Barnspara i en kapitalförsäkring, där du anger din partner eller ditt barn som förmånstagare. Gör det i en bank utan administrativa avgifter för kapitalförsäkringen, exempelvis Nordnet eller Avanza.

Det ger dig låg skatt och enkel hantering där skatt dras automatiskt och förmånstagare enkelt kan anges för varje sparande istället för genom testamente.

I några specialfall är ett investeringssparkonto att föredra, framförallt om du har mycket underskott av kapital (mer än 100 000 kr). I övrigt är investeringssparkonton och kapitalförsäkringar väldigt jämbördiga.

1 Svar på vanliga frågor Investeringssparkonto, Skatteverket.
2 Om kapitalförsäkringar, Konsumenternas.

Kommentarer